FRIGoPANEL 33

Característiques tècniques

Els panells FRIGoPANEL ® 33 es fabriquen en qualsevol longitud, fins a 18 m. amb un ample de 1,20 m, amb els gruixos d'aïllament que figuren en la fitxa producte adjunta.

Altres gruixos sota demanda. Els acabats normalitzats són de xapa d'acer galvanitzada i lacada, opcionalment amb revestiment PET,  PVDF, Plastisol, PVC, etc. sota petició.

Barrera de vapor contínua

En eliminar perns de fixació a l'estructura, s'eviten no només els ponts tèrmics, sinó també les perforacions de les xapes exteriors dels panells o de les juntes i per tant s'assegura una barrera de vapor contínua, eliminant així el risc de penetració de la humitat i formació de gel a l'interior dels panells o de la cambra frigorífica.

Juntes d'alta eficiència especials per a baixa temperatura

Els sistemes de panells existents al mercat posseeixen diferents solucions per a les juntes entre panells que tenen en cada cas avantatges i inconvenients. S'ha dissenyat una junta que inclou avantatges com ara:

  • Existeix una única junta tant a la cara interior com en l'exterior dels panells.
  • Porta incorporats tancaments d'excèntrica que asseguren un ràpid acoblament, una alta resistència i el perfecte ajust de les juntes.
  • No cal la col·locació de perns en les juntes, eliminant els ponts tèrmics i perforacions de la barrera de vapor.
  • Les juntes posseeixen una cavitat en tota la longitud que s'omple "in situ" amb escuma de poliuretà (PUR) injectat amb màquina d'alta pressió que garanteixen el total segellat de les mateixes.